Démonstration à Okinawa de Kiyohide SHINJO sensei et son frère Narihiro SHINJO sensei :